Aalto
Ilmiömäinen Äänekoski 2028

Ilmiömittari

Miten meillä menee?

Äänekosken kaupunki toteuttaa strategiaansa rohkean avoimesti

Ilmiömittari tänään:

Innostava ja mitattava ilmiö

Äänekoski toteuttaa strategiaansa rohkean avoimesti ja Äänekoski-ilmiötä eletään todeksi yhdessä asukkaiden kanssa! Kaikki on kutsuttu mukaan toteuttamaan strategian mukaisesti hyvää elämää, kestävää ympäristöä ja vaikuttavia elinkeinoja - osallistavan kaupunkistrategian kolmea päätavoitetta.

Äänekoskella halutaan seurata kaupunkistrategian toteutumista myös mittaamalla ja saada asukkaat mukaan vuoropuheluun. Ilmiömittarin luku syntyy jo valmiiksi kaupungin seuraamista asioista (kuten talousarvion toteutumisesta, verotuloista, koulutustasosta, työllisyydestä ja ilmanlaadusta) sekä näiden kuukausittain toteutettavien asukaskyselyiden vastauksista. 

Kuukausittain toteutettavan ilmiömittarin asukaskysely vastaukset vaikuttavat suoraan mittarin lukuun. Vastaamalla ilmiömittarin kysymyksiin vaikutat lukemaan. Näkyvät seuraukset toiminnastamme innostavat tekemään parempia valintoja. 

Ilmiömittarin asukaskysely on vastattavissa tällä sivustolla jokaisen kuukauden seitsemän ensimmäistä päivää.

Mistä luvut 1-100 tulevat?

1-100 -asteikon luvut perustuvat edellisen tai edellisten vuosien keskiarvoon sekä arvioon siitä, kuinka olemme silloin onnistuneet valtakunnallisessa vertailussa. 

Kaikkien mittareiden arvot on pyritty muuttamaan asteikolle 0-100, jotta lukujen kehitystä voidaan seurata koko strategiakauden ajan vuosina 2022-2028.

Ilmiömittarin eri osa-alueiden vertailukuna nolla tarkoittaa sitä, että asiat ovat huonolla tolalla ja 100 tarkoittaa sitä, että asiat ovat erinomaisen hyvin.

Ilmiömittarin eri osa-alueiden luku 100 on itsellemme asetettu tavoite eli se, mihin Äänekosken kaupunki tähtää.

Tutustu ilmiömittariston lukuihin alla

Hyvä elämä tänään:

Kestävä ympäristö tänään:

Vaikuttavat elinkeinot tänään:

Hyvän elämän mittari tänään:

74/100

Hyvä elämä sisältää nämä osa-alueet:

Turvallisuuden tunne on yksi merkittävimmistä yksilön hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Haluamme myös tietää, kuinka turvalliseksi Äänekosken asukkaat tuntevat ympäristönsä ja jokapäiväisen elämänsä. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä esitetään ilmiömittarin asukaskyselyissä.

Turvallisuus -mittarilla seurataan Äänekosken turvallisuuden kehittymistä. Turvallisuusarvio perustuu poliisin tehtävä- ja hälytysmääriin Äänekosken kaupungin alueella verrattuna muihin kuntiin. Poliisin tilastot ovat julkisesti saatavilla täältä.

Ilmiömittarin Turvallisuus -luvun vertailuarvoksi on otettu vuoden lopun 2021 rikosten määrä, joka oli 2007 rikosta. 

Asukkaiden kerryttämä verotulo vaikuttaa myönteisesti koko kaupungin elinvoimaan ja kykyyn tarjota asukkailleen vastineeksi laadukkaita palveluita. 

Ilmiömittarin Verotulotulot -luvun vertailuarvona on käytetty vuoden 2021 asukkaiden verotulokertymää, joka on 4 351 euroa asukasta kohden. 

Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömien prosenttiosuutta koko työvoimasta. Pieni työttömyysaste on tärkeää kaupungin elinvoimaisuuden kannalta.

Ilmiömittarin Työttömyysaste-luvun vertailuarvona on käytetty vuoden 2021 työttömyysastetta, joka oli 14 prosenttia.

Työssäkäyvä väestö on kaupungin elinvoimaisuuden elinehto. Ilmiömittarin Työllisyysasteella tarkoitetaan työssäkäyvien prosenttiosuutta koko työvoimasta. 

Ilmiömittarin Työllisyysaste -luvun vertailuarvona on käytetty vuoden 2021 työllisyysastetta, joka oli 63,8 prosenttia. 

THL:n sairastavuusindeksillä verrataan tietyn kunnan tai alueen väestön sairastavuutta koko maan tilanteeseen.

Ilmiömittarin Terveys -luvun vertailuarvona on käytetty viimeisintä THL:n tutkittua lukua vuosien 2017-2019 sairastavuusindeksiä, joka on Äänekoskella 129,2. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä esitetään ilmiömittarin asukaskyselyissä.

Äänekosken luku on koko maahan verrattuna valitettavan heikko. Pystymmekö saamaan tähän muutosta?

Työelämän murroksen myötä väestön kouluttaminen sekä osaamisen kehittäminen on yhä tärkeämpää elinvoimaiselle kaupungille. Äänekoskella on mahdollista opiskella avoimia korkeakouluopintoja ja kaupunki myös tukee asukkaiden opintomahdollisuuksia. Haluamme myös tietää, kuinka moni äänekoskelainen tarttuu tilaisuuteen ja kehittää omaa osaamistaan hyödyntämällä alueen koulutustarjontaa. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä esitetään ilmiömittarin asukaskyselyissä.

Koulutusaste -mittarilla seurataan, kuinka suuri osa Äänekosken kaupungin väestöstä on suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulutukinnon. Ilmiömittarin Koulutusaste -luvun vertailuarvona käytetään vuoden 2021 tilannetta, jolloin 12,1 prosentilla väestöstä on korkea-asteen tutkinto. Luku on skaalattu välille 0-100 suhteessa muiden Suomen kuntien koulutusasteeseen.

Ilmanlaatu vaikuttaa suoraan asukkaidemme terveyteen ja hyvinvointiin. Siksi haluamme kuulla jokaiselta äänekoskelaiselta, millainen kokemus juuri heillä on kaupunkimme ilmanlaadusta. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä esitetään ilmiömittarin asukaskyselyissä.

Ilmanlaatu-mittarilla seurataan ilmanlaatua Äänekosken alueella. Arvio perustuu Ilmatieteen laitoksen mittausasemilla mitattuihin ilmassa esiintyviin hiukkasmääriin sekä rikki- ja typpioksidien pitoisuuksiin. Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuindeksiin voi tutustua täällä

Ilmanlaatu -luvun arvo perustuu päivien, jolloin ilmanlaatu on huono tai erittäin huono, lukumäärään. Ilmiömittarin Ilmanlaatu -luvun vertailuarvona on käytetty vuoden 2021 tilannetta, jolloin ilmanlaatu oli huono 12 päivänä vuodessa, eli yksi huono päivä kuukaudessa. 

Miten sinulla on mennyt viimeisen kuukauden aikana?

Miten hyvät mahdollisuudet sinulla on Äänekoskella kehittää itseäsi ja omaa osaamistasi?

Kestävän ympäristön mittari tänään:

72/100

Kestävä ympäristö sisältää nämä osa-alueet:

Tieliikenteen päästöt ovat yksi suurimmista ilmastoa ja ympäristöä kuluttavista tekijöistä, ja erityisesti yksityisautoilu on myös Äänekoskella merkittävin päästölähde. Vaikka autoilun päästökuorma on suurta, piilee tässä kuitenkin myös mahdollisuuksia – yksittäisenä kuntalaisena voit vaikuttaa merkittävästi ympäristökuorman vähentämiseen. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä esitetään ilmiömittarin asukaskyselyissä.

Ilmiömittarin Vähäpäästöinen liikenne -luku kuvaa paikallisen vähäpäästöisen ajoneuvokannan kehitystä. Luvun vertailuarvona on käytetty vuoden 2021 tilannetta, jolloin Äänekoskelle on Suomen ympäristökeskuksen mukaan tullut 42 kappaletta lisää ladattavia hybridejä tai sähkö- tai kaasuautoja.

Hiilidioksidipäästöjen minimointi on oleellisessa osassa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tässä on rooli meillä kaikilla, sillä jokainen äänekoskelainen voi tehdä ympäristölle ystävällisempiä valintoja.

Ilmiömittarin Hiilidioksidipäästöt -luvun vertailuarvona on käytetty Äänekosken alueellisia päästöjä, jotka Suomen ympäristökeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna 2021 olivat 227,6 kt CO2e (tuhatta tonnia hiilidioksidiekvivalentteina). 

Paikallisen uusiutuvan energian, kuten aurinkovoiman, maalämmön ja kaukolämmön, käyttäminen on ympäristön kannalta kestävää. Paikallistuotanto tukee myös alueellista elinvoimaa. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä esitetään ilmiömittarin asukaskyselyissä.

Ilmiömittarin Paikallinen energia -luvun vertailuarvona on käytetty vuoden 2021 paikallisen energian (kuten maalämmön, kaukolämmön ja aurinkovoiman) tuottajien/käyttäjien kiinteistöjen määrää, joka on ollut 1 026 kappaletta. 

Sähkönkulutuksessa pienillä muutoksilla on iso merkitys. Energiankäytön ja asumistottumusten tarkastelu ja tehostaminen on askel kohti kestävää ja energiatehokasta Äänekoskea. Järkevällä sähkönkäytöllä voidaan luonnon lisäksi säästää rahaa. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä esitetään ilmiömittarin asukaskyselyissä.

Ilmiömittarin Sähkönkulutus -luvun vertailuarvona on käytetty vuoden 2021 Äänekosken Energian asiakkaiden sähkönkulutusta, joka oli 121,7 GWh.

Veden kuluttaminen ja kulutustottumusten tarkastelu ja muuttaminen voivat vaikuttaa nopeasti esimerkiksi sähkölaskun suuruuteen sekä ympäristön monimuotoisuuteen. Se on yksi helpoiten seurattavista kestävää ympäristöä ja elämää tukevista osa-alueista. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä esitetään ilmiömittarin asukaskyselyissä.

Ilmiömittarin Vedenkulutus -luvun vertailuarvona on käytetty vuoden 2021 Äänekosken kokonaiskulutusmäärää, joka on oli 1 020 749 kuutiota.

 

Kierrätysaste kuvaa, kuinka iso osa syntyneestä jätteestä lajitellaan ja ohjataan kiertoon. Nykyään suurin osa kodin jätteistä on mahdollista kierrättää. Huolellinen lajittelu mahdollistaa jätteiden hyötykäytön ja säästää sekä luonnonvaroja että energiaa. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä esitetään ilmiömittarin asukaskyselyissä.

Ilmiömittarin kierrätysaste -luvun vertailuarvona on käytetty vuoden 2021 lopun tilannetta, jolloin Äänekosken kierrätysaste oli Sammakkokankaan mukaan 40,57 prosenttia.

 

Oletko viimeisen kuukauden aikana tehnyt tekoja kestävän ympäristön edistämiseksi?

Miten kestäväksi arvioit oman asumistapasi?

Vaikuttavien elinkeinojen mittari tänään:

75/100

Vaikuttavat elinkeinot sisältää nämä osa-alueet:

Rakennuslupien määrä kuvastaa luvanvaraisen rakennustoiminnan määrää. Äänekoski tarjoaa tontteja monenlaiseen tarpeeseen ja laadukkaita tontteja löytyy sekä omakotitalo-, vapaa-ajan asunto- että liiketoimintarakentamiseen. 

Rakentamisen asioissa Äänekoskella palvellaan joustavasti ja ripeästi. Palvelemme yksilöllisesti ja joustavasti kaikissa tontteihin ja rakennuslupiin liittyvissä asioissa. Hyvät sähköiset palvelumme nopeuttavat asiointia entisestään.

Ilmiömittarin Rakennuslupa -luvun vertailuarvona on käytetty vuoden 2021 tilannetta, jolloin uusia rakennuslupia, mukaan lukien teollisuustontit, myönnettiin yhteensä 21 kappaletta.

 

Väestön määrän kehitys kertoo meille esimerkiksi sen, kuinka moni ihminen haluaa elää juuri Äänekoskella. Alhainen syntyvyys ja muuttotappio ovat yleisiä ja valtakunnallisia trendejä. Voisimmeko kääntää Äänekoskella suunnan kohti muuttovoittoa? 

Ilmiömittarin Väestön määrä -luvun vertailuarvona on käytetty vuoden 2021 lopun asukaslukua 18 318 henkilöä. 

Yritysneuvonnan kontaktien määrä kertoo, kuinka paljon Äänekosken kaupungin yritysneuvojat ovat olleet yhteydessä alueen yrityksiin ja yrittäjiin. Yritykset kaipaavat usein neuvoa esimerkiksi rahoitus- tai kehitysmahdollisuuksista sekä yrityksen perustamisesta.

Ilmiömittarin Yritysneuvonta -luvun vertailuarvona on käytetty vuoden 2021 tilannetta, jolloin yhteydenottoja oli noin 190 kappaletta.

Tonttien kysyntä ja luovutus rakennuskäyttöön kertovat, kuinka kiinnostavana asuin- tai yrityspaikkana Äänekoski nähdään. Haluamme seurata, kuinka vetovoimainen kaupunki olemme ja kuinka moni haluaa rakentaa elämänsä tänne. Rakentamisen asioissa Äänekoskella palvellaan joustavasti ja ripeästi. Palvelemme yksilöllisesti ja joustavasti kaikissa tontteihin ja rakennuslupiin liittyvissä asioissa. 

Ilmiömittarin Tontit -luvun vertailuarvona on käytetty vuoden 2021 tilannetta, jolloin Äänekosken kaupunki myi tai vuokrasi yhteensä 11 tonttia. Mittarissa on mukana myydyt ja vuokratut asuin-, liike- ja sekä teollisuustontit.

Runsas työpaikkojen määrä on edellytys kaupungin kasvulle, joten se on tärkeä hyvinvoinnin mahdollistaja. Äänekoskella työpaikkatilanne on erittäin hyvä ja työpaikkaomavaraisuusaste on yli 100 prosenttia.

Ilmiömittarin Työpaikkojen määrä -luvun vertailuarvona on käytetty vuoden 2021 tilannetta, jolloin työpaikkoja oli 6 683.

Yrityksen liikevaihto antaa tietoa yrityksen liiketoiminnan koosta ja menestyksestä. Isoa liikevaihtoa tekevät yritykset ovat tärkeitä työllistäjiä ja muiden yritysten tarjoamien palveluiden ja tuotteiden hankkijoita.

Ilmiömittarin Yritysten liikevaihto -luvun vertailuarvona on käytetty Äänekosken kaikkien yritysten liikevaihtoa vuodelta 2020, joka oli Keski-Suomen Liiton arvion mukaan yli 1,5 miljardia euroa.

Miten äänekoskelaisilla yrityksillä mielestäsi menee?

Miten kertoisit Äänekoskesta asuinpaikkana ja toimintaympäristönä?